Khai thác cảng

CẢNG HÀNG RỜI THANH PHƯỚC

Cảng hàng rời Thanh Phước với tổng diện tích kho bãi 100.000 m2. Có khả năng tiếp nhận phương... read more

ICD THANH PHƯỚC

Cảng Thanh Phước là đơn vị tiên phong khai thác kho bãi Container tại khu vực Tỉnh Tây Ninh... read more

CẢNG KHÍ HÓA LỎNG THANH PHƯỚC

Kho cảng Lỏng& LPG THANH PHƯỚC với tổng diện tích 20.000 m2 được xây dựng và vận hành bằng... read more